Vedtægter for RLF

§ 1

Foreningens navn er: Rømø Lokalhistorisk Forening
Hjemsted er: Rømø

§ 2

Formål:
Foreningens formål er gennem et lokalhistorisk arkiv…

 • at skabe interesse for og kendskab til den lokale historie.
 • at gøre det lokalhistoriske materiale tilgængeligt for medlemmerne samt lokalhistorikere, slægtsforskere og andre interesserede.
 • at søge bevaret mest muligt af det lokalhistoriske materiale for eftertiden. 

Formålet søges opnået ved…

 • at afholde medlemsmøder.
 • at indsamle, evt. indkøbe, lokalhistorisk materiale, der har relation til Rømø.
 • at varetage det historiske materiale på betryggende måde og garantere at det forbliver som offentligt eje.
 • gennem udadrettet virksomhed f. eks. udstillinger, foredrag og artikler, at give information om og kendskab til den lokale historie.
 • at tilskynde til forskning i den lokale historie.
 • samarbejde med andre lokalhistoriske foreninger, museer, institutioner og lignende.

§ 3

Medlemmer:
Som medlem kan optages alle interesserede.
Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til eet medlemskab.

Optagelse regnes fra den dato første indbetaling af kontingent foreligger.

Sker optagelse efter 1. juli, betales kun halv kontingent det pågældende år.

Udmeldelse kan ske til enhver tid.
Betalt kontingent refunderes dog ikke.

Medlemmerne er pligtige til at meddele ændring af adresse til foreningen.

§ 4

Ordinær generalforsamling:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.

Der indkaldes til generalforsamling med 14 dages varsel ved annoncering i lokal ugeavis.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabsforelæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag jfr. § 6
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelse og revision
 7. Eventuelt

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden én måned efter at begæring herom er fremsat, og indkaldes med motivering for dens afholdelse i øvrigt som en ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6

Forslag:
Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 7

Bestyrelse:
Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer. Desuden vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer. Nævnte personer vælges på generalforsamlingen ved simpelt flertal.

Valgene gælder for to år. Første år afgår dog 3 medlemmer af bestyrelsen samt 1 suppleant og 1 revisor efter lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne. Bestyrelsen udpeger endvidere 1 foreningsmedlem til arkivleder, som skal drage omsorg for, at alt historisk materiale i foreningens varetægt registreres, og at materialet behandles i overensstemmelse med særlige af bestyrelsen udarbejdede arkivregler.

§ 8

Økonomi:
Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Kasseren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens kassebeholdning.

§ 9

Revision:
Revision af regnskabet skal foretages af to generalforsamlingsvalgte revisorer.
Revisorerne skal i samråd med kasseren føre tilsyn, såvel talmæssigt som kritisk, med regnskabet og foreningens aktiver, herunder det i foreningens varetægt beroende historiske materiale.
Revisorerne skal i fornødent omfang anfører kommentarer.

Revisorerne har pligt til at revidere regnskabet efter afslutning af regnskabsåret og inden den årlige generalforsamling.

§ 10

Tegning og hæftelse:
Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden samt et bestyrelsesmedlem.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Bestyrelsen kan, til brug for vedligeholdelse og ombygning af ejendommen Vestervej 9, 6792 Rømø, optage rente- og afdragsfrie lån med pant i foreningens ejendom uden personlig hæftelse.

§ 11

Vedtægtsændringer:
Ændringer i vedtægterne kræver vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.

§ 12

Opløsning:
Foreningen kan opløses, såfremt mindst 3/4 af de afgivne gyldige stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst to og højst fire ugers mellemrum, afgives for opløsning.

Ved opløsning skal foreningens midler, herunder inventar tilhørende foreningen og lokalhistorisk materiale vederlagsfrit overgå til Rigsarkivet i Aabenraa.

Således vedtaget på den første generalforsamling den 27. april 1995 med ændring af § 10 på generalforsamlingen d. 7. februar 1998 og § 4 på generalforsamlingen d. 25. marts 2011, og §2, §4 og §12 på generalforsamlingen d. 23.3.2018.

Rømø d. 23. marts 2018

Dirigent ved generalforsamlingen Vagn Henriksen