Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling d. 10. marts 2017

Formand Sten Jensen indledte mødet med at byde velkommen til den 23. generalforsamling og de 43 Generalforsamling 2017 i Rømø Lokalhistorisk Foreningfremmødte deltagere.

En særlig velkomst var der til overinspektør, ph.d. Mette Guldberg fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, der efter generalforsamlingen vil fortælle om “Søfartsøen Rømø – en maritim spiller i Vadehavet”.

Dagsorden på generalforsamlingen er i henhold til foreningens vedtægter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Regnskabsaflæggelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og revision
7) Eventuel

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Vagn Henriksen som blev valgt uden modkandidat.
Vagn kunne herefter konstatere, at vedtægternes bestemmelse om indkaldelse til generalforsamling var overholdt ved indrykning af annonce i ”By og Land – Skærbæk Avis” d. 21. februar 2017.
Iflg. vedtægterne skal generalforsamlingen tillige afholdes inden udgangen af januar kvartal, hvilket også er overholdt.
Generalforsamlingen kunne herefter erklæres som lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.
Ingen havde indvendinger mod dette.

2) Bestyrelsens beretning
Formand Sten Jensen tog herefter ordet:

Foreningen
Ved årsskiftet havde vi 236 medlemmer. Der er i årets løb afholdt 7 bestyrelsesmøder og der er udsendt 3 Nyhedsbreve til vore medlemmer.

I forbindelse med diskussionen om kontingentforhøjelse på sidste års generalforsamling blev det nævnt, at der var sendt et andragende til Tønder Kommunes Kulturudvalg om tilskud til de nye store driftsudgifter til Stofa vedr. internetforbindelse og til Arkibas for tilslutning til det elektroniske arkivsystem.
Det udløste en vis aktivitet i Kulturudvalget, der havde meget ringe kendskab til de lokalhistoriske foreninger og arkiver. Dog kunne det konstateres, at området aldrig var blevet harmoniseret efter kommunalreformen, og at kommunen afholdt udgiften på 20 timer ugentlig til arkivlederen på Tønder Lokalhistoriske Arkiv.
Før der blev taget stilling til vores ansøgning, ville man rundt til samtlige kommunens 12 foreninger/arkiver, for ved selvsyn at se på lokaleforhold, få oplysninger om antal medlemmer, hvor mange personer der til daglig var involveret i de respektive foreningers/arkivers arbejde, få klarlagt den direkte og indirekte støtte fra kommunen, og i det hele taget få indsigt i foreningernes/arkivernes aktiviteter og økonomi.
Det blev vores tur d. 9. marts kl. 12:40, og der var afsat 20 minutter til mødet. Men spørgelysten var stor, huset og arkivet skulle også gennemgås, så det trak ud til ca. 45 minutter. Et meget positivt møde med en efterfølgende god og informativ rapport om samtlige foreningers/arkivers forhold.
Det hele er nu mundet ud i, at Kulturudvalget fra d. 1. januar 2017 har afsat 20.000 kr. til området. De skal dels dække licensbetalingen til Arkibas på 12.000 kr. for samtlige arkiver i Tønder Kommune og det resterende beløb må bruges på uddannelses- og rekruteringstiltag. Derudover skal halvdelen af de 20 timer ugentlig, som kommunen stiller til rådighed for Tønders arkiv bruges på en slags konsulenttjeneste for samtlige arkiver i kommunen, og være bindeleddet mellem arkiverne og kommunen.

Vi har søgt og fået 15.000 kr. fra Juvrefonden til indkøb af 3 nye computere, mange tak for det.

Vi har søgt og fået bevilget knap 30.000 kr. fra Velux-fonden til konvertering af vore registrerede data til Arkibas, samt til dækning af kursusudgifter for 4 medarbejdere, som var på Arkibaskursus den 21. september 2016 i Branderup. Også mange tak for det.

Konverteringen blev sat i gang i efteråret og afsluttet i januar 2017, men det vil arkivleder og kasserer fortælle nærmere om.

Den 23. marts havde vi generalforsamling på Tønnisgård. Den blev velbesøgt, dog ikke med så mange som der er i aften.

Vi deltog i generalforsamlingen for Arkivsamvirket for Tønder Kommunes arkiver d. 29. marts.

Internet fik vi etableret af Stofa d. 18. april.

Den 28. juni blev 2. afdeling af cykelløbet Post Nord Danmark rundt skudt i gang fra Torvet i Havneby. Til den anledning har vi fået fremstillet et flot banner med foreningens logo og adresse. Det blev opsat på altangelænderet ved Nordre Havnevej 48 som reklame for vor forening. Da lejligheden ikke var udlejet den pågældende dag, og vi alligevel skulle derned for at hænge banneret op og tage det ned igen, mente ’pigerne’, at vi lige så godt kunne arrangere en sammenskudsfrokost for hele bestyrelsen med ledsagere, så vi alle kunne overvære hele ’hurlumhejet’ fra 1. sals højde. Der blev skillinget sammen til en gedigen gang smørebrød, og det blev en vellykket dag for både os og arrangørerne. Der var masser mennesker, faktisk ren ’Tour-de-France-stemning’ over Havneby.

Den 13. september deltog vi i årets fællesmøde for de lokale historiske foreninger i Tønder Kommune. Mødet blev afholdt i Højer. Efter en guidet rundvisning i Højer Mølle, var der kaffe i ’Møllehuset’ og beretninger om årets aktiviteter i de deltagende foreninger.

Dagen efter, den 24. september, var vi inviteret til generalforsamling i “Grundejerforeningen Vestergård” for at holde foredrag om Rømøs nyere historie. Der blev mulighed for at uddele flyers og reklamere for vores forening.

Den 6. oktober havde vi arbejdsmøde for at klargøre vore lokaler med rengøring m.m. til årets udstilling. Udstillingsplancherne blev samme dag hængt op.
I weekenden 8. – 9. september blev det årlige ’Åbent hus’ afholdt med udstillingen “Håndværkere på Rømø, 1948-2000”. Udstillingen var vellykket og godt besøgt med godt 100 besøgende. Udstillingen kan som sædvanlig ses i arkivets åbningstid.

Den 7. december var der sammenskudsjulefrokost for bestyrelse, arkivmedarbejdere og revisorer med ledsagere hos Magnus og Ingelise. Tak for husly.

Huset
Vores hus på Vestervej 9 er jo en udlejningsejendom med centralvarme, så varmeudgiften i de 2 lejligheder bliver udregnet efter fordampningsmålere på hver radiator. De stammer tilbage fra 1940-erne, er hverken digitale eller kan fjernaflæses, og det dur jo ikke her i 2016. Så for ca. 4.000 kr. er der monteret nye digitale målere som kan fjernaflæses. Herefter får vi 15 % rabat på aflæsningen. Det varme brugsvand er hidtil fordelt efter antallet af aftapningssteder, men det er jo ikke altid helt retfærdigt, så i dag kræves der en måler på fremføring af varmt brugsvand til hver lejlighed. Den skal selvfølgelig også kunne fjernaflæses, så det har vi også fået monteret. Indkøb af måler samt montering kostede ca. 3.000 kr.

Tønder Kommune har en ’landsbypedelordning’, og da vi trængte til at få hybenroserne vest for huset skåret ned og få tyndet ud og ryddet op i beplantningen langs Vestervej, ansøgte vi om udførsel af dette arbejde. Men det var for stort et arbejde for pedellen. I stedet overtog ’nyttejob for kontakthjælpsmodtagere’ arbejdet i oktober måned. Hans Karl tog imod dem med traktor og vogn og sørgede for bortkørsel af grenaffald. Tak for det.

Til slut herfra, en stor tak til de flittige arkivmedarbejdere Jytte, Lilly, Mary-Anna og Magnus for deres utrættelige arbejde hver tirsdag eftermiddag.
En tak til Elisabeth og Vagn for deres arbejde med det administrative og Nyhedsbrevene.
Ligeledes en stor tak til Rosa for hendes arbejde med ansøgninger til diverse fonde, når der skal skaffes økonomiske midler til nyanskaffelser og vedligehold af huset, for udklip og indsætning i vore udklipsbøger samt indførsel af referater i vores protokol.
Herefter vil Magnus fortsætte med beretning fra arkivet.

Magnus berettede herefter om arkivet:
Arkivet har i 2016 haft 156 besøg, heri er medregnet de 100 gæster der besøgte vores udstilling.
Vi har haft 31 afleveringer med dokumenter og billeder, vi er taknemlige for alt, hvad vi modtager, det er jo alt sammen en del af Rømøs historie.
Der er udvekslet over 300 mails og et utal af telefonsamtaler (eksternt og internt), det store antal mails og telefonsamtaler skyldes vores overgang til Arkibas.

Som vi omtalte sidste år, havde vi besluttet at bruge Arkibas. Da det er internetbaseret skulle vi have internet installeret og det var også nødvendigt med nye computere.

Vi købte 3 nye computere i april måned, ret stærke maskiner med Windows 10 og inkl. 23” skærme, det var virkelig en positiv forskel fra de gamle maskiner med XP og 17” skærme, jeg mener at vi nu er rustet til fremtiden. Vi havde søgt Juvrefonden og fået pengene til maskinerne. Tak til Juvrefonden for denne håndsrækning.

Stofa kom i april måned og installerede forbindelsen til internettet, hvorefter vi fik computeren koblet trådløst op til internettet, ligeledes kunne vi køre trådløst med vores store printer.
Alle billedfiler fra den gamle computer blev herefter lagt over på den nye computer på kontoret, da det er her fra vi registrerer billeder, og filnummeret skal jo med i registreringen, så vi ved, hvor de ligger.
Da vi herefter tilmeldte os Arkibas, var Elisabeth, Lilly, Vagn og jeg på et minikursus i Arkibas hos Birgitte, arkivleder på Tønder arkiv, så vi kunne begynde at bruge demomodellen, det er et øve program SLA har lavet. Det fungerer rigtig godt, så efterhånden kunne vi bruge programmet til at registrere alle vore billeder. Med udgangen af året havde vi registreret 1.800 billeder og nu er vi oppe på ca. 2.700.
Alle vore journaler og arkivfonds kunne ikke umiddelbart bruges i Arkibas, de skulle først konverteres, så vi tog dataene ud af de gamle programmer og sendte dem til SLA, som meddelte os, at de godt kunne konverteres til Arkibas, men det var jo lidt af en dyr spøg, det ville koste ca. 27.000 kr., desuden skulle vi på kursus for 2.500 kr., så vi ansøgte Velux-fonden om beløbet, hvilket blev bevilget, hvorefter SLA gik i gang med konverteringen.
Lilly, Elisabeth, Vagn og jeg var herefter på kursus i Branderup d. 21. september, hvor vi blev godt og grundigt informeret af en entusiastisk underviser.
Tak til Veluxfonden for den store håndsrækning.
Vi stoppede med journalisering og registrering, der var jo ikke rigtig nogen mening i at fortsætte i det gamle program, for herefter at skulle konvertere det hele.
SLA havde stillet os i udsigt at konverteringen ville være færdig i september; sådan kom det dog ikke til at gå, efter flere udsættelser blev det hele først færdig i januar i år.
Det nye Arkibas er et supergodt program, det er rimelig nemt at bruge, og det har et fantastisk godt søgesystem, søger vi f. eks. på navn, kommer alle de arkivfonde frem, hvor navnet er nævnt.

Vi blev også nødt til at købe en ny scanner, da den gamle ikke kunne køre med de nye computere.

I januar viste Mogens og jeg billeder for, skal vi sige de lidt ældre damer i torsdagsklubben på skolen i Havneby, jeg viste de billeder, jeg havde fået om englændernes ankomst til Rømø i maj 1945. Det var meget spændende at gense den tid, da vi blev befriet, det var jo en fantastisk tid og englænderne var virkelig vore helte.

Lilly og jeg var til generalforsamling i Arkivsamvirke for Tønder kommune, den blev afholdt i Lokalhistorisk arkiv i Døstrup. Der fortæller hvert arkiv lidt om, hvad der er hændt i årets løb, så kan vi jo få noget inspiration til arkivarbejdet. Her fik vi også en orientering om Arkibas mht. priser osv. Der er nu 9 arkiver i Tønder kommune der bruger Arkibas.

Vi fik en henvendelse fra Nationalmuseet om, vi kunne udpege, hvor i terrænet Frilandsmuseets Rømøgård havde ligget. De kom herover og Lilly og jeg viste dem stedet, hvor den havde ligget. De gennemfotograferede stedet og oplyste, at det var meningen at de digitalt ville lægge et billede af gården ind på et af fotografierne, så man kunne få et indtryk af, hvordan området ville have set ud i dag, hvis gården ikke var blevet flyttet. De lovede at de ville sende os en kopi af resultatet, nu får vi se.

Skærbæk museum er jo lukket, så det hele skulle ryddes, og da der var afleveret flere ting fra Rømø deroppe, har vi fået udleveret de effekter, de ikke selv ville beholde. Bl.a. har vi fået nogle billeder af skibe ført af skibsførere fra Rømø.

En forfatter, der skrev om jagt, rettede henvendelse til os, om vi havde noget om sæljagt ved Rømø. Der havde vi jo Bunde Bundesens dagbøger, hvor han havde en beretning om en mand der levede af sæljagt, og hvad de skudte sæler blev brugt til.

Vi er ligeledes kommet på Facebook, og den har Mary-Anna haft ansvaret for fra starten. Her har vi bl.a. lagt nogle, for os ukendte, billeder op, så håber vi, at vi kan få identificeret motivet på billederne. I må meget gerne gå ind og ”synes om” eller ”like”.
Vi indsender hvert år i januar en statistik til SLA, der bruger tallene til kommunikationen med kulturministeriet, SLA får noget tilskud fra ministeriet, så vil de jo gerne vide, hvad vi går og laver, så her skal vi bl.a. oplyse, hvor mange ”likes” vi har fået på vores Facebook side, og det er vistnok godt at have mange ”likes”.

Vi arbejder også på en ny hjemmeside, som Ehm hjælper os med at få op at stå. Jeg havde et møde med Ehm lige før jul om siden, men udformningen af siden er nu overgået til Mary-Anna. Vi forventer den snart er klar.

Vi har besluttet at vi i år vil fotografere alle huse på Rømø, det blev sidst gjort i 1967, altså for 50 år siden, så kan det vel være passende at gøre det igen. Vagn har lovet at udføre det store arbejde.

Så vil jeg sige tak til vore flittige og entusiastiske medarbejdere på arkivet, I gør et flot stykke arbejde, og uden jer var der intet arkiv.
Til allersidst vil jeg sige, at jeg har besluttet at stoppe som arkivleder efter generalforsamlingen. Nu må der unge og friske kræfter til, og bestyrelsen har bedt Mary-Anna om at overtage jobbet, hvilket hun har sagt ja til.
Tak for ordet.
Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning, som blev godkendt med applaus.

3) Regnskabsforelæggelse
Elisabeth gennemgik de enkelte poster i regnskabet som vedlægges dette referat.
I regnskabet fremgår afholdte udgifter for deltagelse i Arkibaskursus for 4 deltagere for ca. 2.400 kr. Dette beløb forventes inddækket med et bevilget tilskud fra Veluxfonden i 2017 når vi kan fremsende regnskab for konverteringen.
I løbet af året er der overført 30.000 kr. fra driftskontoen til vedligeholdelseskontoen, idet vi er nødt til at have midler stående til en forventelig snarlig udskiftning af husets oliefyr.
Der var ingen spørgsmål og generalforsamlingen godkendte regnskabet med applaus.

4) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag til behandling.

5) Fastlæggelse af kontingent
Ved sidste års generalforsamling blev kontingentet forhøjet til 100 kr. gældende fra 2017. Foreningen lovede ved den lejlighed en nedsættelse af kontingentet, hvis tilskud fra Tønder Kommune kunne dække vore yderligere udgifter til Arkibas og internetforbindelse. Desværre dækker Tønder Kommune ’kun’ Arkibas-udgifterne og udgifterne til internettet beløber sig til ca. 3.800 kr. årligt, som dækkes godt og vel med kontingentforhøjelsen.
Generalforsamlingen godkendte herefter fortsættelse af kontingentet på 100 kr. år.

6) Valg af bestyrelse og revision
På valg til bestyrelsen var:
Sten H. Jensen, Hans Karl Gundesen og Rosa Schmidt som alle var villige til at modtage genvalg.
De blev alle genvalgt uden modkandidater.
På valg som suppleant var:
Børge Hansen, som blev valgt uden modkandidater.
På valg som revisor var:
Eli Kølleskov, som også blev valgt uden modkandidater.
Der var applaus til alle de valgte.

7) Eventuelt
Sten takkede her Magnus for det store arbejde han har udført, siden han så hastigt blev indsat som ny arkivleder efter Arne Jørgensens pludselige død i december 2006. Sten udtrykte også glæde over, at Magnus vil fortsætte som arkivmedarbejder og hjælpe Mary-Anna ind i arkivlederjobbet.

Generalforsamlingen sluttede herefter med dirigentens tak for god ro og orden.

Ref.: Vagn Henriksen