Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling d. 23. marts 2016

Foreningens formand Sten Jensen indledte mødet med at byde velkommen til den 22. generalforsamling og de 34 fremmødte deltagere. En særlig velkomst var der til skovfoged Anders Hauge Rahbek der efter generalforsamlingen vil fortælle om sine 2 år med Sirius-patruljen på Grønland.

Sten Jensen havde også en hilsen fra Maja Christensen, Aabenraa som i mange år har ejet den gamle redningsstation i Juvre. Hun har været glad for at komme på Rømø, men har nu, efter salget af redningsstationen, som nu er et sommerhus, indset, at hun ikke længere kommer til øen.

Sten Jensen fortsatte: ”Som I har erfaret fra Nyhedsbrevet, er vor højt skattede bestyrelsesmedlem og arkivmedarbejder Peder Fallesen desværre gået bort den 3. marts under en indkøbstur til Süderlügum. Han vil blive savnet i bestyrelsen og ikke mindst på arkivet.
For at mindes Peder har vi i år valgt Rømø-sangbogen, hvorfra vi nu vil indlede generalforsamlingen med sang nr. 8.”

 

 

Dagsorden på generalforsamlingen i henhold til foreningens vedtægter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Regnskabsaflæggelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og revision
7) Eventuel

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Vagn Henriksen som blev valgt. Vagn kunne herefter konstatere, at vedtægter-nes bestemmelse om indkaldelse til generalforsamling var overholdt ved indrykning af annonce i ”By og Land – Skærbæk Avis” d. 8. marts 2016 samt ved udsendelse af Nyhedsbrev til foreningens medlemmer. Iflg. vedtægterne skal generalforsamlingen tillige afholdes inden udgangen af januar kvartal, hvilket også er overholdt. Generalforsamlingen kunne således erklæres som lovligt varslet og beslutningsdygtig.

2) Bestyrelsens beretning
Formand Sten Jensen
Foreningen:
Ved årsskiftet havde vi 235 medlemmer. Der er i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder og der er udsendt 3 Nyhedsbreve.
Den 31. januar deltog vi i LASS’ årsmøde i Aabenraa.
Den 26. marts deltog vi ved generalforsamling i ’Samvirke for lokalarkiver i Tønder Kommune’ på arkivet i Døstrup.
Den 27. marts havde vi selv en vellykket og velbesøgt generalforsamling på Tønnisgård.
Den 22. april var TV-Syd på besøg for at lave optagelser til en udsendelse i serien ’Naboer’, hvilket Magnus tog sig af på bedste vis.
16. maj var der fernisering på Rømø Lokalmuseums udstilling på Nationalmuseets Kommandør-gård, som var godt besøgt.
Under arbejdet med udstillingen blev der ytret ønske om at genoptrykke Ellen Leonhardt’s børnebog ”Skibsdreng Anders M. List fra Rømø”, men det kneb med finansieringen.
Da foreningen har et godt bogsalg og et pænt indestående på bogkontoen, som kassereren vil komme nærmere ind på, påtog vi os denne opgave. En kontrakt med Ellen Leonhardts arvinger blev indgået. Bogen blev tillige oversat til tysk af Frauke Kelm, og 125 eksemplarer af henholdsvis dansk og tysk udgave blev trykt. Bøgerne blev sat til salg d. 16. maj, og kan købes i museumscafeen, på Tønnisgård, på arkivet og i kartoffelladen hos undertegnede. Salget går rigtig godt.
For at promovere foreningen har vi deltaget i Lakolk sommerhusområdes generalforsamling. Det har givet et par nye medlemmer.
Ved afvikling af årets Fåredag d. 19. juli deltog vi med en stand med salg af bøger og også her blev der tegnet et nyt medlem.
9. september deltog vi i årets fællesmøde for de lokale historiske foreninger i Tønder Kommune. Mødet blev holdt i Arrild ferieby. Efter en historisk rundvisn ing i feriebyen, var der kaffe i cafeteriet og beretninger om årets aktiviteter fra de forskellige deltagende foreninger.
Den 17. oktober har vi deltaget ved generalforsamling i ’Grundejerforeningen Langdal’. Der holdt vi et foredrag om Rømø’s nyere historie, delte flyers ud og reklamerede for vores forening. Vi har foreløbig fået et nyt medlem.
Den 4. november havde vi arbejdsmøde med opsætning af vores nye udstilling ’Rømø under besættelsen 1940-1945’.
I weekenden d. 7.-8. november blev ’Arkivernes Dag’ afholdt med åbent hus og fremvisning af den nye udstilling. Vi havde i den weekend 73 besøgende til udstillingen. Udstillingen kan stadig ses i arkivets åbningstid.
Den 14. december havde vi ’sammenskuds-julefrokost’ for bestyrelse, arkivmedarbejdere og revi-sorer med ledsagere. Lilly lagde stue til.
Huset:
Hans Karl og Børge har monteret gulvafløb i arkivrummet, meget flot og veludført arbejde. Sådanne projekter har det med at gribe om sig. For at få den helt perfekte placering af gulvafløb og den nye affugter, der skal tilsluttes gulvafløbet, måtte den lange enkelte radiator udskiftes med en kort dobbelt. Lily har efterfølgende klaret malerarbejdet.
Til slut skal der herfra lyde en stor tak til de flittige arkivmedarbejdere, Jytte. Lilly, Jens, Magnus og ikke mindst Peder, for deres utrættelige arbejde hver tirsdag eftermiddag. En tak til Elisabeth og Vagn for deres arbejde med det administrative og nyhedsbreve. Ligeledes en stor tak til Rosa for hendes arbejde med ansøgninger til diverse fonde, når der skal skaffes økonomiske midler til nyan-skaffelser og vedligehold af huset.
Herefter fortsatte……..
Arkivleder Magnus Buch:
I 2015 har vi haft 122 besøg, heri er medregnet de 73 gæster, der besøgte vores udstilling i november.
Vi har haft 42 afleveringer med dokumenter og billeder, vi er taknemlige for alt, hvad vi modtager, det er jo alt sammen en del af Rømøs historie. Og da skal vi huske, at om 100 år er vi historie, der-for er alt af værdi for eftertiden, så vore efterkommere kan se, hvordan vi levede.
I antal af indkomstjournaler er vi nået til nr. 890 og antal af registreringer har nået 1464 fonts-numre.
Vi har et trofast medlem i Korsør, der arbejder sig gennem utrolig meget materiale om personer, der har været maskinmestre, værkstedsfunktionærer, her findes flere søfolk fra Rømø, der har fået arbejde i land, og har afgivet oplysninger til de publikationer, der er udgivet om standen. Vores medlem er så flink at scanne oplysningerne om dem og sende dem til os, vi får på den måde både billeder og levnedsbeskrivelser om dem. Et meget værdifuldt materiale, som vi ikke havde i forvejen.
Peder lånte en bog på biblioteket skrevet af en mand fra Rømø, Marius Hansen Schmidt (Hansson), han tog til søs og rømte på USA’s vestkyst, hvor han arbejdede i skovene. Han tog senere til Illinois, hvor han læste på universitetet, og han endte som dr. phil. på universitetet. I bogen beskriver han sit liv på Rømø inden han tog til søs. Vi har kopieret disse sider og lagt dem ind i arkivet. Så man kan altså gå ud af 7. klasse på Rømø og ende som professor og dr. phil. i USA.
Vi fik en henvendelse fra Marstal Søfartsmuseum, der var i gang med indsamling af materiale til en bog om sønderjysk søfartshistorie, herunder specielt om båd- og jolleproduktion i Sønderjylland, vi sendte det, vi havde om nybygninger fra Rømø værft.
Fotoalleen i Havneby blev en realitet i 2015. Vi har leveret et billede af vores hus og arbejdet på arkivet, vi var med ved indvielsen af fotoalleen, som jeg synes er blevet rigtig flot.
I foråret fik jeg en henvendelse fra en skole på Als, der skulle på lejrskole på Rømø, de spurgte om vi kunne fortælle lidt om Rømøs historie. Jeg snakkede med Rosa om sagen og hun påtog sig opga-ven, og jeg tror det var en succes, det så i hvert fald ud til at alle var glade og tilfredse, da jeg hen-tede Rosa.
Så har arkivet også haft en TV-optræden, det var TV Syds udsendelse ”Naboer”, der spurgte om vi kunne fortælle lidt om Rømø og vise nogle skibsbilleder, det sagde jeg ja til. Jeg brugte vore egne foto at vore egne skibsbilleder. Så gav det ingen problemer med ophavsretten. Det TV egentlig ville høre om, var ikke Rømøs historie, men turene op i ishavet på hvalfangst og sælfangst, ulykkesåret 1777 blev også understreget, de kan jo godt lide lidt dramatik.
Vores gamle affugter på arkivet larmede som et gammelt tærskeværk, så vi besluttede at købe en ny, vi fik penge af bogfonden til købet, og det var noget af en lettelse rent støjmæssigt.
Nu da vi er tilsluttet kloakken, blev det besluttet at etablere et gulvafløb i arkivrummet, afløbet blev etableret med højvandspærre, så vandet ikke kan løbe tilbage ved oversvømmelse. Med dette gulv-afløb opfylder vores arkivrum de samme krav, som der stilles til statens arkiver, det synes jeg vi har lov til at være lidt stolte af.
Vi har måttet konstatere, at de programmer Arne i sin tid lavede til registreringer og journaliserin-ger ikke kan køre i styresystemer nyere end Windows XP, dette vil helt sikkert give problemer før eller senere, så vi kan lige så godt løse problemet nu. Så vi har besluttet at tilslutte os SLAs system ”Arkibas”, det kræver at vi kommer på internettet, og det arbejder vi med i øjeblikket, men vi kom-mer jo ikke uden om at det koster lidt penge.
Mht. arkivuddannelsen har Lilly nu været igennem alle 5 moduler, så hun er færdig uddannet og har fået sit diplom, så nu er hun også kommet op på ”Wall of Fame” på kontoret. Jytte mangler 1 modul inden hun er færdig.
Udstillingen i 2015 handlede om besættelsen på Rømø 1940-45. Vi har en del billeder af Radarer og befæstningsanlæg, der var på Rømø, og vi fik også en del billeder, som vi ikke havde. Her skal lige bemærkes, at den store radar i Tvismark var meget avanceret. Vi fik også kopier af skrivelser til og fra sognerådet og flere politimæssige bekendtgørelser, som blev vist på udstillingen, Der var selvfølgelig ingen personfølsomme papirer imellem.
I fortsættelse af udstillingen har vi faktisk fundet guld. Gydas barnebarn var på en Natoøvelse i Polen, hvor en englænder spurgte, om der var nogen med tilknytning til Rømø. Det viste sig, at englænderens far, kaptajn Bennett, havde været officer i RAF, og var med de RAF folk, der kom til Rømø sidst i maj 1945, for at deltage i øvelsen ”Exercise Post Mortem”, det var en øvelse, hvor alle radaranlæg i Vestjylland og på Sild blev afprøvet, englænderne var meget interesseret i den avancerede radar i Tvismark, og hvordan den virkede sammen med de andre radarer, derfor øvel-sen. Kaptajn Bennett havde taget mange fotografier under hans ophold herovre, og disse billeder fik Stiwie en kopi af, og disse fotos har vi fået. Vi har i alt fået 58 fotos fra dengang, selvfølgelig af soldaterne, men også mange af rømmeserne. Der blev udkæmpet en fodboldkamp mellem englænderne og rømmeserne, og holdene blev selvfølgelig også fotograferet, og vi har navn på alle røm-meserne på holdet. Der er også billeder af piger i Rømødragt og mange andre. Tak for billederne. Rømmeserne vandt for resten kampen 7-0.
Lilly og jeg var til generalforsamling i arkivsamvirke for Tønder kommune, hvor bl. a. hvert arkiv kort fortæller om arbejdet i det forløbne år, det giver inspiration og føling med, hvad der sker på arkiverne i kommunen. Via arkivsamvirket køber vi også arkivmaterialer, herved sparer vi en del penge, for når man køber mindre mængder er ekspeditionsgebyr og forsendelse en alt for stor udgift i forhold til prisen på materialet.
Vi fik også en del materiale fra Andelskassen, da de lukkede, bl.a. flere kalenderforsider med foto af rømmeser, som Lilly har sat navn på.
Ved fåredagen havde Lisbeth og Vagn opsat en stand, hvorfra de solgte bøger og forsøgte at hverve medlemmer, det var da ikke forgæves, de fik solgt både bøger og hvervet medlemmer.
Fra en dame i Skærbæk har vi fået en CD med mange billeder fra Lakolk i 50-erne og 60-erne.
Vi har i 2015 knap solgt så mange bøger som i 2014, men vi sælger da stadigvæk, og vores for-mand sælger stadig godt fra kartoffelladen.
Så vil jeg slutte med at sige tak til vore medlemmer for jeres opbakning til foreningen og arkivet og ikke mindst en stor tak til vore flittige og engagerede medarbejdere på arkivet.

Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning som blev godkendt med applaus.

3) Regnskabsforelæggelse
Kasserer Elisabeth Henriksen gennemgik det reviderede og fremlagte regnskab for 2015. Herunder fremhævedes især optagelsen af den separate bogkonto i regnskabet. Bogkontoen, som er etableret i forbindelse med trykning og salg af Kelms bøger om gamle ejendomme på Rømø, har Bert Kelm meget generøst overdraget til vores forening. Fra denne konto er der bl.a. på opfordring af Bert Kelm finansieret genoptrykning af Ellen Leonhardts bog om Anders List, som Sten omtalte.
Som det ses af regnskabet har foreningen en ganske pæn likvid formue. Dette er nødvendigt, da vi er udlejer af en bolig med et mere end 50 år gammelt varmesystem, som vi må formode snart skal udskiftes. Der kan hurtigt opstå akutte nødvendige reparationer på en gammel ejendom.
Elisabeth fortalte i øvrigt, at foreningen har søgt om tilskud til dækning af udgifter til el og varme samt internet ved Tønder Kommune, idet vi vist er det eneste arkiv som ligger i egne lokaler. Øvrige arkiver har til huse i kommunale bygninger og får på den måde betalt el og varme samt nogle steder også internet.
Foreningen har tillige søgt om midler hos Juvrefonden til køb af 3 nye computere. Herfra har vi fået bevilget 15.000 kr.
Generalforsamlingen havde i øvrigt ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt med applaus.

4) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag til behandling.

5) Fastlæggelse af kontingent
Sten Jensen:
”Som det fremgik af arkivlederens beretning, et det nu nødvendigt at vi får installeret internet så vi kan blive tilsluttet det fælles registreringssystem ’Arkibas’. Desværre ses det også, at der ikke er luft i regnskabet til en ny stor driftsudgift på 5.-6.000 kroner pr. år.
Bestyrelsen beder derfor om generalforsamlingens accept af en kontingentforhøjelse på 20 kroner til 100 kroner pr. år, alternativt en forhøjelse med 10 kroner til 90 kroner pr. år.”
Generalforsamlingen godkendte en kontingentforhøjelse til 100 kroner pr. år pr. medlem, gældende fra 2017.
Sten Jensen lovede, at medlemskontingentet vil blive nedsat igen, såfremt foreningen får tilstrække-lige tilskud til dækning af driftsudgifter fra enten Tønder Kommune eller andre indtægter.

6) Valg af bestyrelse og revision
På valg til bestyrelsen var:
Elisabeth Henriksen, Magnus Buch, Lilly Hansen som alle var villige til at modtage genvalg.
De blev alle genvalgt uden modkandidater.
I stedet for Peder Fallesen foreslog bestyrelsen valg af Mary-Anna Wraa Larsen.
Hun blev valgt uden modkandidater.
På valg som suppleant var:
Aase Duhn, som blev valgt uden modkandidater.
På valg som revisor var:
Juliane Schramm, som også blev valgt uden modkandidater.
Der var applaus til alle de valgte.

7) Eventuelt
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Generalforsamlingen sluttede herefter med dirigentens tak for god ro og orden.

Ref.: Vagn Henriksen