Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling d. 23. marts 2018

Formand Sten Jensen indledte aftenen med at byde de 36 fremmødte velkommen til den 24. generalforsamling, hvorefter museumsinspektør Anna Marie Overgaard fra Højer, vil holde et foredrag om ’Livet på øerne i Vadehavet’ med undertitlen ’Natur – kulturhistorie – madtraditioner’.

Efter en sang blev generalforsamlingen sat i gang med dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Regnskabsaflæggelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og revision
7) Eventuel

1: VALG AF DIRIGENT
Vagn Henriksen blev valgt som dirigent efter bestyrelsens forslag.
Han kunne konstatere, at vedtægternes bestemmelser om afholdelse af generalforsamling var overholdt, samt at generalforsamlingen derved var beslutningsdygtig.

2: BESTYRELSENS BERETNING
Foreningen: v/formand Sten Jensen
Rømø Lokalhistorisk Forening havde ved årsskiftet 240 medlemmer.
Der er i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder og udsendt 3 Nyhedsbreve til medlemmerne.

Foreningen var repræsenteret ved LASS’ (Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland) årsmøde d. 4.2.2017 i Aabenraa.

Den 10.3.2017 havde vi generalforsamling på Tønnisgård. Den var vellykket og velbesøgt med 43 deltagere.

Vi har deltaget ved årsmøde for Tønder Kommunes Arkivsamvirke d. 23.3.2017 i Døstrup.

Mary-Anna Wraae Larsen deltog den 1.4.2017 i Tønder Kommunes ’kick-off konference’.

Den 25.3.2017 var vi inviteret til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening for at holde foredrag om Rømø’s nyere historie. Der blev mulighed for at uddele flyers og reklamere for vores forening. Vi solgte også nogle bøger.

Plantningsselskabet Sønderjylland har afholdt generalforsamling på Saksborg Kro. Da vi ejer 12 aktier deltog vi med 3 personer, som bl.a. fik serveret en dejlig middag på kroen.

Danske Bank’s Skærbæk Fond opløses og udbetaler midler over 3 år til foreninger i den gamle Skærbæk Kommune. Vi sendte en ansøgning om 10.000 kr. til indkøb af et tegningsskab til opbevaring af diverse kort, bl.a. søkort, matrikelkort, udskiftningskort m.m., samt til indkøb af en reol til opbevaring af malerier og store billeder i rammer. Ansøgningen blev efterkommet. Så den 20.6.2017 var jeg i Emanuel til en lille ceremoni, med presse, kaffe og kage, hvor pengene blev uddelt til heldige foreninger. Efter indkøbet og opsætningen af skab og reol, blev der sendt en tak til Danske Bank Skærbæk Fond med billeder af det indkøbte.

Den 6.8.2017 var bestyrelsen med ledsager, i alt 14 M/K på Mandø for at besøge vores søsterforening. Det blev en dejlig tur hvor vi blev vist rundt i Mandøhuset, i møllen og i kirken. Middag og kaffe blev der også tid til mellem 2 højvander.

Den 25.9.2017 var jeg til årsmøde i Historisk Samfund for Sønderjylland, Tønder Kreds, som blev afholdt hos Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn. Her aflagde de forskellige foreninger beretning om de aktiviteter de har haft det forgangne år.

1.10.2017 kunne Rømø Skole i Havneby fejre 50 års jubilæum. I den anledning var der arrangeret en sammenkomst i gymnastiksalen. Da skolen var i besiddelse af mange billeder af elever og lærere tilbød vores forening, med hjælp fra Kim Wittrup, at opsætte klassebilleder kronologisk samt en fotokavalkade af forskellige fotos. Det blev et vellykket arrangement med ca. 100 besøgende.

Mary-Anna Wraae Larsen har repræsenteret vores forening i møder om ’En fælles retning for Rømø’.

Den 2.10.2017 havde vi arbejdsmøde med rengøring af vore lokaler, samt klargøring og opsætning af årets udstilling.
Årets ’Åbent Hus’ med udstillingen ’Konfirmander på Rømø i 100 år’ blev afholdt i weekenden 7.-8.10.2017 med ca. 100 besøgende, et yderst tilfredsstillende arrangement.

Årets sammenskuds julefrokost blev afviklet d. 7.12.2017 for bestyrelsesmedlemmer, arkivmedarbejdere og revisorer med ledsager på A M Listsvej 13 hos kasseren Elisabeth og Vagn Henriksen. Tak for husly.

Huset: v/formand Sten Jensen
Til vores store sorg opsagde vores lejer gennem 8 år, Laura, lejlighedens lejemål pr. 31.12.2017. Bestyrelsen blev enig om en forhøjelse af den månedlige husleje med 500 kr. til 3.000 kr. plus forbrug. Offentliggørelsen af det ledige lejemål ville vi sprede mundligt, på vores hjemmeside og på Facebook. Før vi rigtig fik sat disse tiltag i værk, fik vi en henvendelse fra Conny Tønder, der var interesseret i lejligheden og der blev lavet lejekontrakt med overtagelse pr. 1.1.2018. Vi mistede derved ikke nogen lejeindtægt til foreningen. Inden overtagelsen udbedrede Hans Karl Gundesen en lille sætningsrevne ved østgavlen. Vi fik afslebet og lakeret stuegulvet, og Vagn lagde nyt trægulv i 2 værelser.

Til slut herfra sendes en stor tak til de flittige arkivmedarbejdere Jytte Paldrup, Lilly Hansen, Mary-Anna Wraae Larsen og Magnus Buch for deres utrættelige arbejde på arkivet hver tirsdag eftermiddag.
En tak til Elisabeth og Vagn Henriksen for deres arbejde med det administrative og Nyhedsbrevene.
Ligeledes en stor tak til Rosa Schmidt for arbejdet med avisudklip samt indførelse af referater i protokollen.

Arkivet: v/arkivleder Mary-Anna Wraae Larsen
Arkivet har i 2017 haft ca. 200 besøgende, heri er medregnet de ca. 100 gæster der besøgte vores udstilling i læsestuen på arkivet. Lidt færre end sidste år.

Vi har haft 70 indleveringer af dokumenter, billeder og relevante oplysninger vedrørende Rømø. Over dobbelt så mange som sidste år.
Vi er taknemlige for alt, hvad vi modtager, det er jo vigtig at vi bevarer Rømøs kulturhistorie.

Der er udvekslet over 600 mails, dobbelt så meget som sidste år og et utal af telefonsamtaler (eksternt og internt).

6405 billeder er nu konverteret og registreret i Arkibas, vores nye database der er tilknyttet arkiv.dk, hvor alle kan gå ind og se hvad vores arkiv har i gemmerne.
Vi er i fuld gang med journalisering og registrering igen efter stoppet i 2016 hvor det hele blev konverteret fra den gamle database. Så er vi så småt begyndt på digitalisering af gamle tape (lydbånd) med interviews af blandt andet øboerne.

Der har været 15.746 visninger på www.arkiv.dk af vore registreringer.

Der har været ca. 3000 besøgende på vores hjemmeside.

Vi har kun 159 følgere på Facebook, men 1.249 har set film fra Rømø kirke. Vi ser gerne flere følgere, alle er velkomne.

Arkivet har aftalt et samarbejde vedrørende skoleundervisning med Naturcenter Tønnisgård (Frands Soberra fra Ballum). Dubletter af fotos, postkort og andet materiale bliver samlet sammen og anvendt til formålet.

Jeg deltog i “Formidlingskonferencen i Jelling – Historien står for døren”. Kulturformidling til de 3-9 årige, en sjov vej til at blive formidler og producent af egen lokalhistorie.

Skærbæk Lokalarkiv har fået til huse i den nedlagte museum i Storegade i Skærbæk, Rømøstuen er tømt for inventar, men fliserne og panelerne er bevaret, RLF og RLM (Rømø Lokal Museum) er blevet spurgt om vi i fællesskab måske kunne lave en udstilling med billeder og materiale i stuen.

Arkivet har ydet hjælp til følgende bøger:
Hans Kristensen, Tønder: Hertugræve og køkkenharer. Jagt i Sønderjylland før 1920. Vi hjalp ham med oplysninger og billeder fra Rømø og bogen er nu udgivet, kan bestilles på arkivet.

Doris Horst, Frederiksberg: Hun er oldebarn af præsten Hermann Friedrich Horstmann 1875-1902. Hans søn (hendes bedstefar) Gottfried Horstmanns, har skrevet en erindringsbog, ”Erinnerungen aus verlornem Land” (Erindringer fra det tabte land) Hvor 1. kapitel omhandler hans barndom på Rømø i 1880’erne, han beskriver levende omgivelserne omkring præstegården hvor han voksede op. Doris Horst har oversat bogen til dansk, og vi har modtaget oversættelsen af 1. kapitel der vedrører Rømø.
Familien kommer til øen her i foråret, hvor jeg vil vise dem omgivelserne beskrevet i bedstefaderens bog.

Susanne Feierskov, Frederiksberg: Er ved at skrive sin 2. bog om 2. verdenskrig, vi hjalp med billeder. Billeder som bl.a. var omtalt i referatet fra sidste års generalforsamling.

Erik Hansen, Skærbæk, formand for Bådelauget RRB-88, for bevaring af den gamle roredningsbåd på Rømø: ”Skibe der strander på Rømø”. Der dukker jævnlig ny materiale op på arkivet.
Rømø Lokalmuseum, Søfart og Historie er ved at forberede ny udstilling på Nationalmuseets Kommandørgården i Toftum, med titlen “Strandinger og forlis ved Rømø”.

Hjælp til studenter i udlandet:
Spanien: En student der er ved at skrive en novelle, hvor handlingen foregår i vadehavet, har spurgt til hvordan der så ud mellem fastlandet, List og Rømø før 2. verdenskrig.

Holland: En student er ved at skrive en opgave om, hvordan er/var kulturen på Rømø i forhold til Fanø.

Udstilling på arkivets læsestue:
Konfirmander på Rømø i 100 år. Den kan stadig ses. Vi har planlagt ny udstilling til efteråret om ”Bryllupper”.

Avisen JydskeVestkysten: Mellem jul og nytår havde JV en artikelserie, som de kaldte ’Før og nu’. Vi har bidraget med til artiklerne om Det gamle Hotel og Den gamle Købmandsgård i Kongsmark.

Tak til de frivillige medarbejder på arkivet, Magnus som mentor til arkivlederen og indtaster, Lilly for det fantastiske arbejde med billederne, Jytte med avisudklippene, Elisabeth med vores medlemsblad og Vagn som vores IT ekspert og indtaster.

Der var ingen kommentarer til beretningerne som blev godkendt af generalforsamlingen.

3: REGNSKABSFORELÆGGELSE: v/kasseren Elisabeth Henriksen
Det reviderede regnskab for 2017 blev gennemgået med enkelte kommentarer knyttet bl.a. til:
Indestående på vedligeholdelseskontoen står som egenbetaling når oliefyret på et tidspunkt skal skiftes.

Indestående på konto for indskud reguleres primo 2018 i forbindelse med skift af lejer.

Indestående på separat bogkonto hidrører fra salg af bøgerne som Bert Kelm har udgivet hvoraf der anvendes til specielle anskaffelser.

Nyanskaffelser under udgifter omfatter bl.a. udgiften til konvertering fra gammelt registreringssystem til Arkibas, samt indkøb af tidligere omtalt tegningsskab og malerireol, indkøb af ny billedscanner, ekstern harddisk og Microsoft-produkter. Udgifterne er delvis dækket af posten Fonde under indtægter.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4: BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Bestyrelsen foreslog nogle nødvendige rettelser til vedtægterne:
§2 Formål
Formålet søges opnået ved
2. pkt. – at indsamle, evt. indkøbe, lokalhistorisk materiale, der har relation til Rømø
3. pkt. – at varetage det historiske materiale på betryggende måde og garantere at det forbliver i offentligt eje
§4 Ordinær generalforsamling
Pkt. 2 – Der indkaldes til generalforsamling med 14 dages varsel ved annoncering i lokal ugeavis
§12 Opløsning – 2. afsnit
Ved opløsning skal foreningens midler, herunder inventar tilhørende foreningen og lokalhistorisk materiale vederlagsfrit overgå til Rigsarkivet i Aabenraa.
Det med rødt er ændringer.

Alle ændringer blev enstemmigt vedtaget.

5: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Bestyrelsen foreslog uændret medlemskontingent, som også blev godkendt af generalforsamlingen.

6: VALG TIL BESTYRELSE OG REVISION
På valg var
til bestyrelse: Lilly Hansen
Elisabeth Henriksen
Mary-Anna Wraae Larsen
Magnus Buch
til suppleant: Aase Duhn
til revision: Juliane Schramm

De blev alle genvalgt uden modkandidater.

7: EVENTUELT
Sten fortalte om den økonomiske årsag til at generalforsamlingen i år blev holdt i Medborgerhuset – Rømø Skole. Foreningen sparer herved ca. 700 kr. Ingen havde noget at indvende mod lokaleforholdene.

Rosa meddelte, at hun gerne overdrager avisudklip til Sten.

Herefter afsluttedes generalforsamling med tak for god ro og orden.

Referent: Vagn Henriksen

Efter yderligere en sang og kaffebord med boller og æblekage kunne Sten Jensen byde vel-kommen til aftenens foredragsholder Anne Marie Overgaard som levende fortalte om livet på øerne i Vadehavet og de forskelle der har været for øerne, samt de forskellige madkulturer der har været.

Aftenen sluttede med endnu en sang og en tak for fremmødet og ’kom godt hjem’.